Polgári védelmi kötelezettség

Polgári védelmi kötelezettség

A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme érdekében.
Magyarország Alaptörvényének XXXI. cikk (5) bekezdése meghatározza, hogy a magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok részére honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében polgári védelmi kötelezettség írható elő. A polgári védelmi kötelezettség férfiakra és nőkre egyaránt 18 éves koruktól a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatárig terjed ki.

A polgári védelmi kötelezettséget a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011. évi CXXVIII. törvény szabályozza.

Adatszolgáltatási kötelezettség

A polgári védelmi szervezetbe történő beosztás és a polgári védelmi kötelezettség teljesítése céljából a polgármester és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgár személyes adatait, foglalkozására és a szakképzettségére vonatkozó adatait kezelheti, mely adatokat a munkáltató, egyéni vállalkozó által teljesített adatszolgáltatásból, vagy a hadkiegészítő parancsnokság nyilvántartásából gyűjtheti.
Azokat a kötelezetteket, akikről a megjelölt forrásokból adat nem szerezhető be, a polgármester adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére szólíthatja fel. Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a szakképzettség, a foglalkozás, a munkahely megnevezése, címe, valamint a mentességi okokra vonatkozó adatokra.
[2011. évi CXXVIII. tv. 71-72. §]

A polgármester az általa kezelt adatállományt a beosztásra jelölés céljából továbbítja a hivatásos katasztrófavédelmi szervnek, amely ennek alapján kijelöli a polgári védelmi kötelezettségen alapuló polgári védelmi szervezetbe beosztható személyeket, és erről tájékoztatja a polgármestert. A polgármester a kijelöltek adatállománya alapján kiválasztja azokat a kötelezetteket, akiket a szervezetbe határozattal beoszt, és erről a jogerős határozattal tájékoztatja a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét, valamint a beosztottak adatairól a hadkiegészítő parancsnokságot.


Bejelentési kötelezettség

A polgári védelmi szervezetbe beosztott állampolgár köteles a szakképzettség megszerzését, a foglalkozás gyakorlásának megkezdését, munkahelye és lakcíme megváltozását a polgármesternél 15 napon belül bejelenteni.
[2011. évi CXXVIII. tv. 55. § (3)]

Megjelenési kötelezettség

A polgári védelmi szervezet tagja határozattal kiképzésre és gyakorlatra osztható be (felhívás), melynek időtartama évente nem haladhatja meg kiképzés céljából a 40, gyakorlat esetében a 72 órát. A megjelenésre kötelezett a felhívásban megjelölt helyen és időpontban köteles megjelenni. A polgármester a kiképzésen és gyakorlaton való részvétel alól indokolt esetben (kérelemre) halasztást, illetve felmentést adhat.
[2011. évi CXXVIII. tv. 56. §]

Polgári védelmi szolgálat

A polgári védelmi szervezet tagja polgári védelmi szolgálatra kötelezhető.

  • A kötelezett a polgári védelmi szolgálat folyamatos ellátására időbeli korlátozás nélkül vehető igénybe rendkívüli állapot és szükségállapot idején a külön törvényben meghatározottak szerint.
  • Katasztrófa megelőzése érdekében szükséges beavatkozás céljából, valamint veszélyhelyzetben a polgári védelmi szervezetbe beosztott kötelezett részére ideiglenes polgári védelmi szolgálat rendelhető el, amelynek időtartama alkalmanként a 15 naptári napot nem haladhatja meg.

A polgári védelmi szervezet tagja köteles a megjelölt helyen és időpontban megjelenni, a rábízott feladatot ellátni, részt venni annak a településnek az azonnali beavatkozást igénylő mentési munkálataiban, amelynek területén tartózkodik és a kapott utasítást végrehajtani. A polgármester a szolgálatadási kötelezettség alól indokolt esetben (kérelemre) felmentést adhat.
[2011. évi CXXVIII. tv. 57-58. §]
 

 

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap