A veszélyes áruk szállításának szabályozása

Az ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandies Dangereuses par Route) a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás, a kifejezés francia nyelvű kezdő betűiből összerakott rövidítés.

Magyarország 1979-ben csatlakozott az ADR-hez. A katasztrófavédelmi szervek 2001. óta vesznek részt a veszélyes áruk közúti szállítása szabályai betartásának (ADR) hatósági ellenőrzésében. A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet szerint a területi szervek 2007. május 1. óta végzik önállóan az ellenőrzési és szankcionálási tevékenységet. 

A veszélyes áru szállítás közúti ellenőrzése és bírságolási jogosítványaink kiterjednek a vasúti, légi, és vízi szállítási ágazatokra is. Ennek oka, hogy a szállítási módok lakott területen vagy annak közelében haladnak át, így nagyobb mennyiségű veszélyes anyag jelent potenciális veszélyforrást a lakosságra.
Ezért minden állampolgár jól felfogott érdeke, hogy a szállítás valamennyi területén a veszélyes anyagot szállító járművek és a szállított veszélyes áruk, valamint a csomagolási egységek és azok jelölései a hatályos jogszabályokban foglaltaknak maradéktalanul eleget tegyenek.

A veszélyes áru szállítás ellenőrzését a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi szervei, mint elsőfokú hatóság szakemberei látják el önállóan és/vagy a társhatóságokkal együtt, a vármegye közútjain a járművek megállítására alkalmas előre kijelölt vagy eseti helyein, a vasúti szállítás területén elsősorban üzemváltó állomáson, határállomáson, vasúti létesítményben, rendező pályaudvarokon. Vasúti veszélyes áru ellenőrzést a vasúti közlekedésről szóló törvény szerinti a vasúti pályahálózat működtetését végző vasúti társaság irányítójának értesítése mellett lehet megkezdeni.

Fontos tudni, hogy:

  • a hatóság a veszélyes áruk közúti, vasúti, vízi és légi szállításának ellenőrzésével, a veszélyes áru szállítás telephelyi ellenőrzésével, valamint az ellenőrzések során tapasztalt szabálytalanságok szankcionálásával kapcsolatos feladatait integráltan kezeli.
  • a hatóságnak nem csak a jelölt járművek ellenőrzésre van jogosítványa, hanem a jelöletlen járműveket is jogosult ellenőrizni.
  • a hatóság jogosult a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításának ellenőrzésére.
  • a veszélyes áru szállítási szabályok előírásai alapján a veszélyes áruk szállításában résztvevőknek az ellenőrzéshez szükséges minden, saját feladataikra vonatkozó információt haladéktalanul az illetékes hatóság, illetve képviselője rendelkezésére kell bocsátaniuk.
  • ha az illetékes hatóság azt tapasztalja, hogy az veszélyes áru szállítási szabályok előírásait nem tartották be, megtilthatják a küldemény feladását, vagy megszakíthatják az áru továbbítását, amíg a hiányosságokat ki nem küszöbölik, illetve más, megfelelő intézkedést is hozhatnak. A jármű feltartóztatása történhet a helyszínen, vagy biztonsági okokból kiválasztott más helyen. Ezek az intézkedések azonban nem zavarhatják jelentősen a közlekedést.A jogerősen kiszabott bírságokat – 2012. január 1-jétől – a BM OKF által vezetett 10023002-00283494-20000002 számú bírság letéti számlára kell befizetni. A bírság a központi költségvetés bevételét képezi.

 

Hatályos jogszabályok

1988. évi I. törvénya közúti közlekedésről
1995. évi XCVII. törvénya légiközlekedésről
2000. évi XLII. törvénya vízi közlekedésről
2012. évi CLXXXV. törvénya hulladékról
2004. évi XXXIV. törvénya kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
2004. évi CXL. törvénya közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
2005. évi CLXXXIII. törvénya vasúti közlekedésről
2005. évi CLXXXIV. törvénya légi-, a vasúti és a vízi közlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról
2007. évi XLVI. törvénya nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékeinek kihirdetéséről (a 18. Annex részletszabályait tartalmazó dokumentum, a „Veszélyes Anyagok Biztonságos Légi-szállításának Műszaki Utasítása” [Doc. 9284-AN/905])
2011. évi LXXX. törvénya Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke 2011. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről
2011. évi CXXVIII. törvénya katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
2012. évi II. törvénya szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
2013. évi CIX. törvénya Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
2013. évi CXI. törvénya Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról
2013. évi CX. törvénya Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete 2013. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről
1979. évi 19. törvényerejű rendeleta Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről
89/1988. (XII. 20.) MT rendeleta közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeleta veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
1/2002. (I. 11.) Korm. rendeleta veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról
25/2014. (IV. 30.) NFM. rendeleta veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról
191/2002. (IX. 4.) Korm. rendeleta polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről
156/2009. (VII. 29.) Korm. rendeleta közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról
173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendeleta polgári célú pirotechnikai tevékenységekről
312/2011. (XII. 23.) Korm. rendeleta hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól (KRESZ)
20/1984. (XII. 21.) KM rendeletaz utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeleta közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről
41/2004. (IV. 7.) GKM rendeleta közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról
80/2009. (XII. 29.) KHEM rendeleta közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról
7/2011. (III. 8.) NFM rendeleta mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról
42/2011. (VIII. 11.) NFM rendeletaz egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről
54/2014. (XII. 5.) BM rendeletaz Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
57/2011. (XI. 22.) NFM rendeleta víziközlekedés rendjéről
77/2011. (XII. 21.) NFM rendeleta víziközlekedési balesetek és a víziközlekedési események vizsgálatának részletes szabályairól
61/2011. (X. 17) NFM rendeleta Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 38/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet módosításáról
62/2011. (X. 17.) NFM rendeleta Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló 39/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet módosításáról
51/2013. (IX. 6.) NFM rendeleta radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról
313/2014. (XII. 12.) Korm. rendeleta veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésről és a bírság kivetésének szabályairól
Széchenyi 2020 Kohéziós Alap