Bükk Mentőcsoport

A Bükk Mentőcsoport létrehozásának célja

Az ENSZ és az EU humanitárius programjaihoz igazodva, illetve a természeti és civilizációs katasztrófák elleni védelem terén megkötött két és többoldalú egyezményekben vállaltaknak megfelelően, a Magyarországon hatályban lévő jogszabályok alapján olyan speciális rendeltetésű önkéntes mentőcsoport létrehozása, felszerelése, működtetése, alkalmazási feltételeinek megteremtése, amely megfelelő vezetés és logisztikai biztosítás mellett alkalmas különböző mentési tevékenységekre. Olyan képességű csoport megalakítása volt tehát a cél, amely az EU polgári védelmi mechanizmusának megfelelően hosszabb távon is képes hozzájárulni a vármegyében esetlegesen bekövetkező katasztrófahelyzetek hatékony kezeléséhez, felszámolásához, az életben maradás feltételeinek megteremtéséhez, és a normál élet visszaállításának biztosításához.

A Bükk Mentőcsoport védőruházattal történő felszerelését Török Dezső, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés egykori elnöke, valamint a Waberer s-Szemerey Logisztikai Kft. támogatta.

Rendeltetése

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye védelmére, valamint a régió megsegítésére létrejött, civil alapon szerveződő speciális mentőcsoport, amely képes a vármegye veszélyeztetettségéből – elsősorban ár- és belvízi, valamint rendkívüli időjárási veszélyekből – adódó helyzetek során jelentkező olyan kutatási és mentési szakfeladatok ellátására, amelyre az elsődleges beavatkozók, vagy a megalakított polgári védelmi szervezetek jellegükből adódóan nem képesek.

A szervezet alkalmazására a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok szerint akkor kerülhet sor, ha más szervek (tűzoltóság, mentőszolgálat, stb.) erői, eszközei nem megfelelőek, vagy nem elegendőek a veszélyhelyzet felszámolásához, illetve, ha azt a lakosság, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme azt indokolttá teszi.

Személyi állományának összetétele

A szervezet társadalmi és karitatív szervezetek, valamint gazdálkodó szervek állományából, illetve speciális esetekben állami és polgári szervek felkért szakértőiből tevődik össze, akik az önkéntesség, a fizikai és egészségügyi alkalmasság, valamint szakmai felkészültség alapján megfelelő kiképzés és felkészítés után képesek a feladatok ellátására.

Szervezeti felépítése

A mentőcsoport az ENSZ INSARAG Irányelvek szerinti komponensekből áll:

 • Vezetési komponens
 • Mentési Komponens
  • Speciális mentési részleg
 • Vízi mentő
 • Kutyás mentő
 • Egészségügyi
  • Kézi részleg
 • Árvízvédelmi műszaki-mentő
 • Tűzoltó műszaki-mentő
 • Logisztikai komponens
  • Szállító
  • Ellátó

Bükk Mentőcsoport szervezeti egységeinek feladatai
Vezetési komponens feladatai

A mentőcsapat riasztási, értesítési rendszerének kialakítása, működtetése, alkalmazásának megtervezése, megszervezése.

Alkalmazás során a szervezeti egységek szakmai irányítása, kapcsolattartás a mentést irányító, vezető szervekkel, a mindenoldalú biztosítás megszervezése.

A híradási és az informatikai feladatok biztosítása az elöljáró szervek, valamint az alárendeltek felé.

A kárhelyen tartózkodó és beavatkozó Bükk Mentőcsoport személyi állományának komponensenkénti, valamint képességenkénti híradásának biztosítása, továbbá a kárhelyszíni mobil infokommunikációs feltételek megteremtése a kapcsolattartás, az irányítás, a döntéselőkészítés és a jelentési rend működtetése érdekében.

Folyamatos információgyűjtés, adatfeldolgozás, értékelés, elemzés, kapcsolattartás – a kialakult helyzetnek megfelelően a segélykérő vármegyékre (országokra) vonatkozóan – az elöljáró és együttműködő szervekkel.

A szükséges szakértők bevonásával szakmai döntések előkészítése. Tapasztalatok összegzése, dokumentálás, összefoglaló jelentések elkészítése.

Mentési komponens feladatai

A riasztás vétele után gyülekezés a megalakítási helyen a feladat jellegének megfelelő csoportosításban, a meghatározott technikai felszerelésekkel.

A megalakítási helyen a személyi állomány és a felszerelés ellenőrzése, feladatpontosítás, szükség esetén gyorsított ütemű speciális és gyakorlati felkészítés.

A komponens önálló vagy részleges hazai, de más vármegyében történő alkalmazása esetén kapcsolatfelvétel a segélykérő vármegye illetékes szerveivel.

Kárhelyre utazás, az INSARAG Irányelvek szerinti SAR kutatási műveletek megkezdése, fizikai, mentőkutyás, valamint műszeres módszerekkel, vízi, földi területeken az adott vármegye, illetve ország vagy nemzetközi szervezet mentésirányító utasítása alapján, az alábbi képességekkel:

Eltűnt személyek keresése területen (fedett, illetve nyílt terepen), továbbá lakott településen (leomlott épületekben, romok alatt) katasztrófa esetén. Mentőkutyák bevetésével területkutatási, nyomkövetési és romkutatási feladatok elvégzése, ehhez kapcsolódó könnyűműszaki-mentő és biztosítási feladatok ellátása.

Árvizek és vízi balesetek esetén vízfelszíni és víz alatti szakfelderítés, mentés technikai biztosítása.

Romosodott területen az emberi élet, a lakossági és anyagi javak mentése, megóvása.

Romok alá szorult áldozat kimentése, egészségügyi ellátáshoz juttatása.

Kötéltechnika alkalmazásával magasból és mélyből való mentési feladatok végrehajtása.

Árvizek és vízi balesetek estén vízről és vízből való mentés során jelentkező vízimentő- és búvárfeladatok ellátása.

 • Sérültek osztályozása, sokktalanítása, illetve az ehhez kapcsolódó legsürgősebb beavatkozások elvégzése, elsősegély-nyújtási feladatok ellátása.
 • A kórházba szállításra váró, ellátott betegek felügyelete.
 • A mentésben résztvevő személyek, valamint mentőkutyák egészségügyi biztosítása.
 • Mentett személyek, mentésben résztvevők, krízisállapotban lévő rászorultak – pl. kitelepítettek –, szemtanúk pszichoszociális ellátása.
 • A Bükk Mentőcsoport parancsnoka – önálló alkalmazás esetén a mentés vezetője – által meghatározott jelentési kötelezettség végrehajtása.
 • Váltás, kiegészítő csoport fogadása, feladat átadás, tájékoztatás.
 • A Bükk Mentőcsoport a parancsnok – önálló alkalmazás esetén a mentés vezetőjének – utasítására a személyi állomány és a felszerelés ellenőrzése után a kárhelyről történő levonulás, megalakítási helyre utazás.
 • Tapasztalatok összegzése, dokumentálás, összefoglaló jelentések elkészítése.

Logisztikai komponens feladatai

 • A műszaki mentéshez szükséges anyagok, eszközök, szerszámok és berendezések szükség szerinti biztosítása.
 • A mentőerők logisztikai háttérbiztosításának megtervezése, megszervezése és végrehajtása, a hontalanná vált lakosság elhelyezésében való közreműködés.
 • A bevetés hazai (külföldi) feltételeinek megteremtése.
 • Folyamatos kapcsolattartás, az információk egyeztetése a kutatási és mentési és az egészségügyi komponens vezetőivel.
 • Váltás, kiegészítés, pihentetés lehetőségeinek megszervezése.
 • Szükség esetén felkérésre önálló logisztikai tevékenység ellátása, vagy annak megszervezése kárterületen.

 

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap