Panaszok és a közérdekű bejelentések intézésének rendje

Előterjesztés helye és módja

Ügyfélfogadás helye:    3525 Miskolc, Dózsa György út 15.
Ügyfélfogadás ideje:  Keddi napokon 13:00-15:00 óra között, csütörtöki napokon 9:00-11:00 óra között, a 304-es irodában  (eltérő időpontban az ügyintézővel történt előzetes egyeztetés alapján)
Postacím:       Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 3501 Miskolc, Pf.: 18.
Telefon: +36 46 502 975
E-mail: 

obefbq.htlsryfmbytnyng@xngirq.tbi.uh

Hatáskör és illetékesség

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatásköre főszabályként kiterjed a vármegye területén jelentkező iparbiztonsághoz, polgári védelemhez, tűzvédelemhez, vízügyi hatósági tevékenységhez kapcsolódó a közösség, vagy az egész társadalom érdekét szolgáló körülmények (közérdekű bejelentés), valamint egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányuló – bírósági, vagy más hatósági eljárás hatálya alá nem tartozó – helyzet (panasz) kivizsgálására.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékessége főszabályként a vármegye területére terjed ki (a vízügyi hatósági és vízvédelmi hatósági ügyek esetén az illetékességi területet a 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 2. számú mellékletének 4. pontja szabályozza).

 

Általános tájékoztató a panaszok és közérdekű bejelentések intézéséről

(a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény alapján)

Panasszal és a közérdekű bejelentéssel bárki – szóban, írásban vagy elektronikus úton – fordulhat a tárgykörben eljárásra jogosult szervhez. A szóbeli közérdekű bejelentést az eljárásra jogosult szerv köteles írásba foglalni és – minősített adatot nem tartalmazó – másodpéldányban a közérdekű bejelentő számára átadja.

A másodpéldány Miskolc, Dózsa György út 15. szám alatt a személyes ügyfélfogadási időben átvehető.

A panaszt és a közérdekű bejelentést a beérkezéstől számított harminc napon belül kell elbírálni. Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt az elintézés várható időpontjának és az eljárás meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével tájékoztatni kell.

Az eljárásra jogosult szerv a vizsgálat befejezésekor a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről – az indokok megjelölésével – köteles a panaszost, illetőleg közérdekű bejelentőt írásban vagy elektronikus úton haladéktalanul értesíteni.

Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha az elintézésről a jelen lévő panaszost, illetőleg közérdekű bejelentőt szóban tájékoztatták, és a tájékoztatást tudomásul vette.

A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos, illetőleg közérdekű bejelentő által tett ismételt panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálata mellőzhető. Az azonosíthatatlan személy által tett panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálatát főszabályként mellőzni kell.

A panasz vizsgálata mellőzhető akkor is, ha a panaszos a sérelmezett tevékenységről (mulasztásról) való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő a panaszát. A tudomásszerzéstől számított egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

A panaszost, illetőleg a bejelentőt nem érheti hátrány a panasz, illetőleg a közérdekű bejelentés megtétele miatt. Ha azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen járt el, és ezzel bűncselekményt vagy szabálysértést követett el; másnak kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, adatai az eljárás kezdeményezésére, illetőleg lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni.

A panaszos, illetőleg a közérdekű bejelentést tevő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, amennyiben e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő egyértelműen hozzájárult. A bejelentő adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.

A személyes adatok továbbításához való hozzájárulás megtételére a panaszokkal és a közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos ügyek egységes intézéséről szóló 22/2014. (XII. 5.) BM utasítás 2. számú melléklete szerint kerül sor:


Széchenyi 2020 Kohéziós Alap