Polgári védelmi szakhatósági eljárások

Az atomenergiáról szóló törvény szerinti balesetelhárítási és intézkedési terv engedélyezési eljárása


  

1.1. Eljáró szakhatóság


 


 

 • Első fokú polgári védelmi szakhatóság
 • Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság
 • Határidő:


 

 • Másodfokú polgári védelmi szakhatóság
 • -
 • 15 nap


 


 

  

1.2. Eljárás rendje


 

A vonatkozó 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet szabályozza a Kormány által az OAH hatáskörébe tartozó atomenergiával kapcsolatos hatósági eljárásaiban az atomenergiáról szóló törvény és a radioaktív anyagok 14/1997. (IX. 3.) KHVM rendelet szerinti szállításának balesetelhárítási intézkedési tervével kapcsolatos egyfokú engedélyezési eljárást. 

1.2.1. Szakhatósági eljárás


 

Az ügyfél kérelmére a szakhatóságként kijelölt hatóság az atomenergiáról szóló törvény szerinti balesetelhárítási intézkedési terv katasztrófa- és polgári védelmi vizsgálata a veszélyhelyzet megelőzése, következmények elhárítása vagy enyhítése, a hatékony beavatkozás személyi és tárgyi feltételeinek megléte, biztosítása tekintetében. Az eljárás során a szakhatóságként bevont hatóság jóváhagyja a benyújtott balesetelhárítási intézkedési tervet. 

1.2.2.Hiánypótlás:


 

Abban az esetben, ha a benyújtott kérelem a szakhatósági állásfoglalás kialakításához szükséges érdemi elemeket megfelelő részletességgel nem tartalmazza, végzésben hiánypótlásra kell felszólítani az ügyfelet a hiányosság tudomásra jutását követően, melyből az eljáró hatóság is kap egy példányt.


 

A végzés tartalmazza: 

A hiánypótlásra benyújtandó dokumentációt két példányban kell megkérni, annak érdekében, hogy az engedélyező hatóság is értesüljön arról, hogy mivel kellett kiegészíteni az általa megküldött engedélyezési tervdokumentációt.


 

A hiánypótlásban megadott határidőn belül az ügyfél kérelemmel fordulhat a szakhatósághoz, ha a megadott határidőre nem tudja pótolni a felhívásban foglaltakat, ezért új határidőt kér a hiánypótlás teljesítésére. A kérelem beérkezését követően a szakhatóság végzésben haladéktalanul megállapítja a hiánypótlás új időpontját, melyből a hatóság is kap egy példányt.


 

Amennyiben az ügyfél nem teljesíti a hiánypótlásban foglaltakat a megadott határidőig, úgy erről tájékoztatni kell az engedélyező hatóságot. 

1.2.3. Helyszíni szemle:


 

A helyszíni bejárás előtt fel kell készülni a szemlére, ennek érdekében át kell tanulmányozni az engedélyezési tervdokumentációt, az időközben megtartott egyeztetésekről szóló jegyzőkönyveket, feljegyzéseket.


 

A helyszíni szemle során a szakhatóság ellenőrzi:


 

 • az eljárási előzményeket,
 • a munkavállalók és alvállalkozók negyedévenkénti oktatását a biztonsági rendszerekről és a kiürítésről, valamint azok évenkénti gyakoroltatásáról készült jegyzőkönyvet,
 • a sugárforrások tárolási helyének megfelelő szintű kijelölését és annak a helyszínrajzon történő megjelenítését,
 • a lakosság riasztásának megvalósítását,
 • a tervdokumentációban meghatározott polgári védelmi követelmények teljesülését,
 • a használati előírások teljesülését,
 • a rendelkezésre álló védőeszközök, mérőműszerek nyilvántartásait, felülvizsgálati dokumentumait,
 • közmű nyitó és elzáró szerelvények feliratozását, hozzáférhetőségét,
 • az érintett épületek, útszakaszok, létesítmények, építmények megközelíthetőségét (útépítés során útzár, útszűkítés),
 • a kiürítés megfelelőségét (kijáratok, belső közlekedési utak).


 

A helyszíni szemle eredményéről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

1.2.4. Szakhatósági állásfoglalás elkészítése:


 

 • ha a benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentáció megfelelő,
 • a hiánypótlást követően válik alkalmassá a szakhatósági állásfoglalás kialakítására. 

1.3. Szakhatósági állásfoglalás kiadása:


 

 • A tervdokumentáció és a hiánypótlásra megküldött dokumentumok egy példányának fedőlapját az állásfoglalás iktatási számával, keltezéssel, aláírással és a bélyegző lenyomatával ellátni,
 • A dokumentáció többi tervlapját a bélyegző lenyomattal kell ellátni és a szakhatósági állásfoglalással együtt meg kell küldeni az engedélyező hatóságnak.
 • Amennyiben a hiánypótlást követően sem megfelelő a benyújtott tervdokumentáció, úgy a szakhatósági állásfoglalás kiadását meg kell tagadni. A két példányban megküldött tervdokumentációt nem kell megküldeni az engedélyező hatóságnak.
 • Indokolt esetben az eljáró szakhatóság vezetője az ügyintézésre rendelkezésre álló tizenöt napos ügyintézési határidőt egy alkalommal maximum tizenöt nappal meghosszabbíthatja, és erről az ügyfelet és a megkereső hatóságot is értesíteni kell.
 • Amennyiben a szakhatóság megállapítja, hogy állásfoglalása jogszabályt sért, állásfoglalását az engedélyező hatóság határozatának vagy eljárást megszüntető végzésének jogerőre emelkedéséig egy alkalommal módosíthatja. 

1.4. Az ügyfél által biztosított iratok


Az ügyfél a hatóság részére benyújtja az atomenergiáról szóló törvény és a radioaktív anyagok 14/1997. (IX. 3.) KHVM rendelet szerinti szállításának balesetelhárítási intézkedési tervét. 
További -a rendelet által előírt- adatszolgáltatás: 
 

 • A kérelmező neve, címe:
 • A sugárvédelmi megbízott és helyettesének neve, sugárvédelmi végzettsége:
 • A szállítóeszköz típusa és rendszáma:
 • A szállítandó radioaktív anyag fajtái, a maximális aktivitásokkal:
 • A szállítandó radioaktív anyag(ok) csomagolási módja(i):
 • A szállítandó radioaktív anyag(ok) ADR-beli megnevezése(i):
 • Az ADR 7 osztályán belül a lapszámok megnevezése:
 • A szállítás során alkalmazni kívánt sugárzásmérő típusa:
 • A kérelem mellékletei:

  a)  a jóváhagyásra kötelezett küldeménydarab-minták engedélyokirata,

  b)  a fuvarokmány mintája,

  c)  az írásbeli utasítás mintája (ha jogszabály előírja),

  d)  a gépkocsivezető sugárvédelmi és speciális ADR képzettségét igazoló dokumentumok másolatai (ha jogszabály előírja). 
    

1.5. Eljárások menete


 

Az eljárások során a területileg illetékes I. fokú polgári védelmi szakhatóság hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból köteles vizsgálni.


               

 

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap