Polgári védelmi szakhatósági eljárások

Az atomenergiáról szóló törvény szerinti balesetelhárítási és intézkedési terv engedélyezési eljárása

  

1.1. Eljáró szakhatóság


 


 

 • Első fokú polgári védelmi szakhatóság
 • BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság területi szervei
 • Határidő:


 

 • Másodfokú polgári védelmi szakhatóság
 • -
 • 15 nap


 


 

  

1.2. Eljárás rendje


 

A vonatkozó 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet szabályozza a Kormány által az OAH hatáskörébe tartozó atomenergiával kapcsolatos hatósági eljárásaiban az atomenergiáról szóló törvény szerinti balesetelhárítási és intézkedési terv katasztrófa- és polgári védelmi vizsgálatával, a veszélyhelyzet megelőzésével, következmények elhárításával vagy enyhítésével, a hatékony beavatkozás személyi és tárgyi feltételeinek meglétével, biztosításával kapcsolatos egyfokú engedélyezési eljárást. 

1.2.1. Szakhatósági eljárás


 

Az ügyfél kérelmére a szakhatóságként kijelölt hatóság az atomenergiáról szóló törvény 43. és 44. § szerinti, valamint a végrehajtásra kiadott 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott baleset-elhárítási és intézkedési terv katasztrófa- és polgári védelmi vizsgálata, a veszélyhelyzet megelőzése, következmények elhárítása vagy enyhítése, a hatékony beavatkozás személyi és tárgyi feltételeinek megléte, biztosítása tekintetében előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki, amely egy évig hatályos. 

1.2.2.Hiánypótlás:


 

Abban az esetben, ha a benyújtott kérelem a szakhatósági állásfoglalás kialakításához szükséges érdemi elemeket megfelelő részletességgel nem tartalmazza, végzésben hiánypótlásra kell felszólítani az ügyfelet a hiányosság tudomásra jutását követően, melyből az eljáró hatóság is kap egy példányt.


 

A végzés tartalmazza:


 

 • a hiánypótlás jogszabályokon alapuló indokolását,
 • a hiánypótlás elmulasztásának jogkövetkezményeit.


 

A hiánypótlásra benyújtandó dokumentációt két példányban kell megkérni, annak érdekében, hogy az engedélyező hatóság is értesüljön arról, hogy mivel kellett kiegészíteni az általa megküldött engedélyezési tervdokumentációt.


 

A hiánypótlásban megadott határidőn belül az ügyfél kérelemmel fordulhat a szakhatósághoz, ha a megadott határidőre nem tudja pótolni a felhívásban foglaltakat, ezért új határidőt kér a hiánypótlás teljesítésére. A kérelem beérkezését követően a szakhatóság végzésben haladéktalanul megállapítja a hiánypótlás új időpontját, melyből a hatóság is kap egy példányt.


 

Amennyiben az ügyfél nem teljesíti a hiánypótlásban foglaltakat a megadott határidőig, úgy erről tájékoztatni kell az engedélyező hatóságot. 

1.2.3. Helyszíni szemle:


 

A helyszíni bejárás előtt fel kell készülni a szemlére, ennek érdekében át kell tanulmányozni az engedélyezési tervdokumentációt, az időközben megtartott egyeztetésekről szóló jegyzőkönyveket, feljegyzéseket.


 

A helyszíni szemle során a szakhatóság ellenőrzi:


 

 • az eljárási előzményeket,
 • a munkavállalók és alvállalkozók negyedévenkénti oktatását a biztonsági rendszerekről és a kiürítésről, valamint azok évenkénti gyakoroltatásáról készült jegyzőkönyvet,
 • a sugárforrások tárolási helyének megfelelő szintű kijelölését és annak a helyszínrajzon történő megjelenítését,
 • a lakosság riasztásának megvalósítását,
 • a tervdokumentációban meghatározott polgári védelmi követelmények teljesülését,
 • a használati előírások teljesülését,
 • a rendelkezésre álló védőeszközök, mérőműszerek nyilvántartásait, felülvizsgálati dokumentumait,
 • közmű nyitó és elzáró szerelvények feliratozását, hozzáférhetőségét,
 • az érintett épületek, útszakaszok, létesítmények, építmények megközelíthetőségét (útépítés során útzár, útszűkítés),
 • a kiürítés megfelelőségét (kijáratok, belső közlekedési utak).


 

A helyszíni szemle eredményéről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

1.2.4. Szakhatósági állásfoglalás elkészítése:


 

 • ha a benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentáció megfelelő,
 • a hiánypótlást követően válik alkalmassá a szakhatósági állásfoglalás kialakítására. 

1.3. Szakhatósági állásfoglalás kiadása:


 

 • A tervdokumentáció és a hiánypótlásra megküldött dokumentumok egy példányának fedőlapját az állásfoglalás iktatási számával, keltezéssel, aláírással és a bélyegző lenyomatával ellátni,
 • A dokumentáció többi tervlapját a bélyegző lenyomattal kell ellátni és a szakhatósági állásfoglalással együtt meg kell küldeni az engedélyező hatóságnak.
 • Amennyiben a hiánypótlást követően sem megfelelő a benyújtott tervdokumentáció, úgy a szakhatósági állásfoglalás kiadását meg kell tagadni. A két példányban megküldött tervdokumentációt nem kell megküldeni az engedélyező hatóságnak.
 • Indokolt esetben az eljáró szakhatóság vezetője az ügyintézésre rendelkezésre álló tizenöt napos ügyintézési határidőt egy alkalommal maximum tizenöt nappal meghosszabbíthatja, és erről az ügyfelet és a megkereső hatóságot is értesíteni kell.
 • Amennyiben a szakhatóság megállapítja, hogy állásfoglalása jogszabályt sért, állásfoglalását az engedélyező hatóság határozatának vagy eljárást megszüntető végzésének jogerőre emelkedéséig egy alkalommal módosíthatja. 

1.4. Az ügyfél által biztosított iratok


 

Az ügyfél a hatóság részére benyújtja az atomenergiáról szóló törvény szerinti és annak végrehajtására kiadott 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott baleset-elhárítási és intézkedési tervet.


 

A szakhatóság (BM OKF) vizsgálja további jelentési kötelezettség teljesítését:


 

 • Éves mérési adatok;
 • Évenként a mérőállomásokon működő detektorok hitelesítés ellenőrzéséről készített jegyzőkönyv;
 • Éves izotóp nyilvántartás;
 • Új eszköz (pl. szűrő, elszívó berendezés) vagy technológia bevezetéséről azonnali tájékoztatást;
 • Rendkívüli vagy a normál működéstől eltérő eseményről azonnali tájékoztatást a Marathon Terra rendszeren keresztül a BM OKF részére.


 

Gondoskodjon továbbá:


 

 • lakosság riasztásáról;
 • dolgozók és külsős vállalkozók negyedévenkénti oktatása a biztonsági rendszerekről és a kiürítésről, valamint azok évenkénti gyakoroltatásáról;
 • a sugárforrások tárolási helyének megfelelő szintű kijelöléséről és annak a helyszínrajzon történő megjelenítéséről. 

1.5. Eljárások menete


 

Az eljárások során az illetékes I. fokú polgári védelmi szakhatóság hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból köteles vizsgálni.


               

 

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap