Polgári védelmi szakhatósági eljárások

A nukleáris létesítmény helykijelölésével, telepítésével, létesítésével, üzembe helyezésével, üzemeltetésével, átalakításával, végleges leállításával, továbbá a nukleáris létesítmény rendszereinek és rendszerelemeinek átalakításával kapcsolatos engedélyezési eljárása

 
 

1.1. Eljáró szakhatóság


 


 

 • Első fokú polgári védelmi szakhatóság
 • BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
 • Határidő:


 

 • Másodfokú polgári védelmi szakhatóság
 • -
 • 15 nap


 


 

 


 

1.2. Eljárás rendje


 

A vonatkozó 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet szabályozza a Kormány által az OAH hatáskörébe tartozó atomenergiával kapcsolatos hatósági eljárásaiban a nukleáris létesítmény helykijelölésével, telepítésével, létesítésével, üzembe helyezésével, üzemeltetésével, átalakításával, végleges leállításával, továbbá a nukleáris létesítmény rendszereinek és rendszerelemeinek átalakításával kapcsolatos egyfokú engedélyezési eljárást. 

1.2.1. Szakhatósági eljárás


 

Az ügyfél kérelmére a szakhatóságként kijelölt hatóság a nukleáris létesítmények telepítésére és tervezésére vonatkozó katasztrófavédelmi követelményeknek való megfelelés vizsgálata tekintetében előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki, amely egy évig hatályos. 

1.2.2.Hiánypótlás:


 

Abban az esetben, ha a benyújtott kérelem a szakhatósági állásfoglalás kialakításához szükséges érdemi elemeket megfelelő részletességgel nem tartalmazza, végzésben hiánypótlásra kell felszólítani az ügyfelet a hiányosság tudomásra jutását követően, melyből az eljáró hatóság is kap egy példányt.


 

A végzés tartalmazza:


 

 • a hiánypótlás jogszabályokon alapuló indokolását,
 • a hiánypótlás elmulasztásának jogkövetkezményeit.


 

A hiánypótlásra benyújtandó dokumentációt két példányban kell megkérni, annak érdekében, hogy az engedélyező hatóság is értesüljön arról, hogy mivel kellett kiegészíteni az általa megküldött engedélyezési tervdokumentációt.


 

A hiánypótlásban megadott határidőn belül az ügyfél kérelemmel fordulhat a szakhatósághoz, ha a megadott határidőre nem tudja pótolni a felhívásban foglaltakat, ezért új határidőt kér a hiánypótlás teljesítésére. A kérelem beérkezését követően a szakhatóság végzésben haladéktalanul megállapítja a hiánypótlás új időpontját, melyből a hatóság is kap egy példányt.


 

Amennyiben az ügyfél nem teljesíti a hiánypótlásban foglaltakat a megadott határidőig, úgy erről tájékoztatni kell az engedélyező hatóságot. 

1.2.3. Helyszíni szemle:


 

A helyszíni bejárás előtt fel kell készülni a szemlére, ennek érdekében át kell tanulmányozni az engedélyezési tervdokumentációt, az időközben megtartott egyeztetésekről szóló jegyzőkönyveket, feljegyzéseket.


 

A helyszíni szemle során a szakhatóság ellenőrzi:


 

 • az eljárási előzményeket,
 • a dolgozók és alvállalkozók negyedévenkénti oktatását a biztonsági rendszerekről és a kiürítésről, valamint azok évenkénti gyakoroltatását,
 • a sugárforrások tárolási helyének megfelelő szintű kijelölését és annak a helyszínrajzon történő megjelenítését,
 • a lakosság riasztásának megvalósítását,
 • a tervdokumentációban meghatározott polgári védelmi követelmények teljesülését,
 • a használati előírások teljesülését,
 • a rendelkezésre álló védőeszközök, mérőműszerek nyilvántartásait, felülvizsgálati dokumentumait,
 • közmű nyitó és elzáró szerelvények feliratozását, hozzáférhetőségét,
 • az érintett épületek, útszakaszok, létesítmények, építmények megközelíthetőségét (útépítés során útzár, útszűkítés),
 • a kiürítés megfelelőségét (kijáratok, belső közlekedési utak).


 

A helyszíni szemle eredményéről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

1.2.4. Szakhatósági állásfoglalás elkészítése:


 

 • ha a benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentáció megfelelő,
 • a hiánypótlást követően válik alkalmassá a szakhatósági állásfoglalás kialakítására. 

1.3. Szakhatósági állásfoglalás kiadása:


 

 • A tervdokumentáció és a hiánypótlásra megküldött dokumentumok egy példányának fedőlapját az állásfoglalás iktatási számával, keltezéssel, aláírással és a bélyegző lenyomatával ellátni,
 • A dokumentáció többi tervlapját a bélyegző lenyomattal kell ellátni és a szakhatósági állásfoglalással együtt meg kell küldeni az engedélyező hatóságnak.
 • Amennyiben a hiánypótlást követően sem megfelelő a benyújtott tervdokumentáció, úgy a szakhatósági állásfoglalás kiadását meg kell tagadni. A két példányban megküldött tervdokumentációt nem kell megküldeni az engedélyező hatóságnak.
 • Indokolt esetben az eljáró szakhatóság vezetője az ügyintézésre rendelkezésre álló tizenöt napos ügyintézési határidőt egy alkalommal maximum tizenöt nappal meghosszabbíthatja, és erről az ügyfelet és a megkereső hatóságot is értesíteni kell.
 • Amennyiben a szakhatóság megállapítja, hogy állásfoglalása jogszabályt sért, állásfoglalását az engedélyező hatóság határozatának vagy eljárást megszüntető végzésének jogerőre emelkedéséig egy alkalommal módosíthatja. 

1.4. Az ügyfél által biztosított iratok


 

Az ügyfél a hatóság részére benyújtja az atomenergiáról szóló törvény és annak végrehajtására kiadott 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti nukleáris létesítmény helykijelölése, telepítése, létesítése, üzembe helyezése, üzemeltetése, átalakítása, végleges leállítása, továbbá a nukleáris létesítmény rendszereinek és rendszerelemeinek átalakítása esetén készített tervet.


 

Az engedélyezés során figyelembe kell venni a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet vonatkozó előírásainak megfelelő adatszolgáltatás (10. számú melléklet) előírásait is: 


1. A kérelmező megnevezése, címe.

2. Az üzemeltető megnevezése, címe.

3. Sugárvédelmi megbízott(ak) és helyettesének neve, munkaköri beosztása, szakmai végzettsége, sugárvédelmi képzettsége.

4. A kérelmező telephelyeinek, illetve szervezeti egységeinek megnevezése, címe (ahol a tevékenységet végzi).

5. Az engedélyezni kért tevékenység(ek) felsorolása:

 

 • létesítmény létesítése (üzemeltetése) átalakítása;
 • radioaktív anyag tárolása (felhasználása) átalakítása;
 • berendezés, készülék előállítása (üzemeltetése - karbantartása -) átalakítása, javítása;
 • létesítmény/tevékenység megszüntetése.


6. Az engedélyezni kért

6.1. radioaktív anyag vagy zárt sugárforrás fajtájának, aktivitásának (legnagyobb aktivitásának) és felhasználásának ismertetését;

tevékenységet szolgáló berendezés, készülék leírása, megnevezése, gyártója, típusa sugárvédelmi minősítésének számát;

6.2. ionizáló sugárzást létrehozó berendezés, készülék megnevezése, gyártója, típusa és sugárvédelmi minősítésének számát.

7. A sugárterhelés lehetőségével járó munkakörök megnevezése, a tevékenységet végzők száma, szakmai és sugárvédelmi képzettségét.

8. Az alkalmazni kívánt sugárvédelmi mérőkészülékek és berendezések felsorolását.

9. Tevékenységi engedély kérelmezett területi hatályát  (15. § szerint).

10. Létesítmény-létesítési engedély kérelemhez az 1-8. pontban foglaltakat és a sugárvédelmi és sugárbiztonsági tervet is csatolni kell.

11. Amennyiben az atomenergia alkalmazási körébe tartozó anyagok, berendezések és létesítmények tulajdonjoga megszerzésének speciális feltételeiről, birtoklásuk, üzembentartásuk bejelentésének rendjéről szóló kormányrendelet rendelkezései alapján szükséges, a tulajdon-, illetve birtokváltozást igazoló okirat egy példányát az engedélykérelemhez csatolni kell. 
 

 


 

A szakhatóság (BM OKF) vizsgálja további ügyféli jelentési kötelezettség teljesítését:


 

 • Éves izotóp mérési adatok;
 • Évenként a mérőállomásokon működő detektorok hitelesítés ellenőrzéséről készített jegyzőkönyv;
 • Éves izotóp nyilvántartás;
 • Új eszköz (pl. szűrő, elszívó berendezés) vagy technológia bevezetéséről azonnali tájékoztatás;
 • Rendkívüli vagy a normál működéstől eltérő eseményről azonnali tájékoztatást a Marathon Terra rendszeren keresztül. 

1.5. Eljárások menete


 

Az eljárások során az illetékes I. fokú polgári védelmi szakhatóság hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból köteles vizsgálni.               

 

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap