BELSŐ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!

2012. december 04.

Pályázati felhívás a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség Miskolci Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnok-helyettesi beosztásának betöltésére.


A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, 3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15.
 
Betöltendő beosztás megnevezése, az azzal járó díjazás mértéke:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Miskolci Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, parancsnok-helyettes
A díjazás a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) és végrehajtási rendeletei alapján kerül meghatározásra.
Besorolás: I/VI., rendfokozati maximum: alezredes.
Szolgálati lakás nem áll rendelkezésre.
 
Szolgálati hely címe:
3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15.
 
A betöltendő beosztásba a kinevezés határozatlan időre történik.
 
A beosztással járó feladatok rövid leírása:
A tűzoltóparancsnok-helyettes a Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség Miskolci Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tűzoltóparancsnokának felügyelete és irányítása mellett, annak közvetlen alárendeltségében, a jogszabályokban és a közjogi szervezetszabályozó eszközök által meghatározott keretek között tervezi, szervezi, koordinálja, ellenőrzi a tűzoltóság tűzoltási, műszaki-mentési, katasztrófa elhárítási, hatósági, polgári védelmi, különleges jogrendi feladatait, vezeti, irányítja és ellenőrzi az alárendeltségébe tartozó készenléti szolgálatot ellátó állomány munkáját. A tűzoltóparancsnok-helyettes a parancsnok távollétében vagy megbízása alapján szolgálati elöljárója a Miskolci Hivatásos Tűzoltóparancsnokságság teljes személyi állományának. Szolgálati tevékenységére vonatkozóan a tűzoltóparancsnok felé tartozik beszámolási kötelezettséggel.
  
Munkajogi állománycsoport:
Hivatásos
 
Munkáltatói jogkör gyakorlója:   
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója
 
Közvetlen elöljárója:                     
Miskolci Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tűzoltóparancsnoka
 
Foglalkozás rendje:                       
Hivatali szolgálati időrendszer (heti 40 óra), a BAZ MKI Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint. A szolgálat érdekében rendkívüli szolgálat teljesítésére kötelezhető, illetve eltérő szolgálati időrendszerben is foglalkoztatható.
 
Pályázati feltételek:
 • hivatásos katasztrófavédelmi szolgálati viszony fennállása,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet, kifogástalan életvitel,
 • egyetemi vagy főiskolai végzettség,
 • szakirányú felsőfokú szakmai (tűzoltó) iskolai végzettség,
 • rendészeti szakvizsga megléte, vagy annak előírt határidőre történő elvégzésének vállalása
 • legalább 3 év vezetői gyakorlat, tűzvédelmi igazgatási, tűzoltás – műszaki mentési vagy tűzmegelőzési (hatósági) szakterületen,          
 • a parancsnok-helyettesi beosztás betöltéséhez szükséges egészségügyi, pszichológiai és fizikai alkalmasság
 • megfelelő, teljes körű, megalapozott és részletes szakmai program
 • a pályázathoz csatolandó dokumentumok hiánytalan becsatolása 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet:
 • közigazgatási ismeretek
 • idegen nyelv ismerete
 • legalább „B” kategóriás jogosítvány, PÁV I-es minősítéssel,
 • miskolci tűzoltóság illetékességi területén lévő lakhely
 • az illetékességi terület ismerete
 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
A pályázathoz csatolandó:
 • fényképpel ellátott, szakmai tevékenységet részletesen bemutató önéletrajz
 • a parancsnok-helyettesi beosztás ellátására vonatkozó megfelelő, teljes körű, megalapozott és részletes szakmai program
 • az iskolai végzettséget és a szakmai képesítéseket tanúsító okiratoknak a hitelesített másolata
 • az 5 év katasztrófavédelmi/tűzoltói szakmai gyakorlat és a meglévő vezetői gyakorlat hitelt érdemlő módon történő igazolása
 • az egészségi, pszichológiai, fizikai alkalmasságot igazoló okirat(ok) másolata
 • pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésénél a Hszt. 65. §-a szerinti összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezés időpontjáig megszünteti
A pályázat benyújtásának helye:
A pályázatot egy példányban, postai úton vagy személyesen kell benyújtani a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. szám alatt, Lipták Attila tű. ezredes, megyei igazgatónak  címezve, Sikur István tű. alezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság humán szolgálatvezetőjénél. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat tűzoltóparancsnok-helyettesi beosztásra”.
 
A pályázat benyújtásának határideje:
2012. december 12.
 
A pályázatok elbírálásának várható időpontja:
A pályázatokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója értékeli, és a közvetlen szakmai elöljárók, valamint az illetékes megyei vezetők véleményének kikérése, illetve a szakmai program értékelése után, a benyújtott dokumentumok ismeretében dönt a pályázat eredményéről. Az igazgató fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. Eredménytelen pályáztatás esetén az igazgató dönt arról, hogy ismételten kiírja-e a beosztásra a pályázatot, vagy annak kiírása nélkül dönt a beosztás kinevezéssel történő betöltéséről.
Az igazgató a pályázat eredményéről legkésőbb 2012. december 20-ig dönt. A pályázat elbírálását követő 15 napon belül a pályázatok egyidejű visszaküldésével az érintett pályázók írásbeli értesítést kapnak.
 
Az álláshely betöltésének várható időpontja:
2013. január 1.
 
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás adására jogosult:
Sikur István tű. alezredes, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, humán szolgálatvezető
Telefon: 06 20 330-0610