Tartalomjegyzék

Kritikus infrastruktúra védelem

A kritikus infrastruktúra egyfajta definíciója: "létfontosságú infrastruktúrákhoz azok a fizikai és információs-technológiai berendezések és -hálózatok, szolgáltatások és eszközök tartoznak, amelyek összeomlása vagy megsemmisítése súlyos következményekkel járhat a polgárok egészsége, védelme, biztonsága és gazdasági jóléte, illetve a tagállamok kormányainak hatékony működése szempontjából."

Mitől lesz egy infrastruktúra vagy annak eleme kritikus?

A fogalom teljes körű értelmezéséhez szükséges annak egyes elemeit vizsgálni. Az egyik összetevő az infrastruktúra, amelynek általános fogalma viszonylag egységesen értelmezett. A fogalom a gazdaságtudományban jelent meg, mint olyan gazdasági feltételek (úthálózat, kikötők, közműhálózatok, műtárgyak (hidak) közoktatás, távközlés, informatika stb.) gyűjtőneve, amelyek nem vesznek részt közvetlenül a termelési folyamatban, de közvetve befolyásolják azt, illetve ezek részleges vagy teljes hiánya (kiesése) súlyos következményekkel jár (pl. termelés kiesés okozta súlyos gazdasági kár).

A társadalmi értelemben vett infrastruktúra mindazon szervezetek, létesítmények, létesítményrendszerek, hálózatok összessége, amelyek egy országon belül a lakosság szellemi és tárgyi feltételeit megteremtik, a gazdaság működését elősegítik, illetve lehetővé teszik.

Kritikus minden olyan „dolog”, amely megsemmisülése, működésének vagy szolgáltatásainak alacsonyabb szintje, elérhetőségének megszűnése vagy csökkenése valamilyen támogatott objektumra, folyamatra, a lakosságra jelentős negatív hatást gyakorol (pl. elektromos vezeték leszakadása esetén települések maradhatnak áram nélkül, nagy átmérőjű gázvezeték sérülése következtében a helyileg kialakult robbanásveszély mellett több tízezer háztartás fűtési energiája szűnhet meg). De kórházak, fontos közintézmények is energia nélkül maradhatnak, és megbénulhat azok működése.

Kritikus infrastruktúra védelem (KIV)

Az elmúlt évtized terrortámadásai rávilágítottak a terrorhálózatokkal szembeni védtelenségre és kiszolgáltatottságra, és világossá vált, hogy az egyes szolgáltatások infrastruktúrák működési zavarai azok egymástól függőségük milyen hatalmas pusztítást vihetnek végbe a társadalomban humán és gazdasági tekintetben.

A kritikus infrastruktúra védelem célkitűzései 3 fő irányvonal szerint határozhatók meg:

 • megelőzés
 • felkészülés
 • ellenálló képesség kialakítása

A fentiek alapján kritikus infrastruktúraként értékelendők azon eszközök, rendszerek vagy ezek részei, amelyek elengedhetetlenek a létfontosságú társadalmi feladatok ellátásához, az egészségügyhöz, a biztonsághoz, az emberek gazdasági és szociális jólétéhez.

Kapcsolódó jogszabályok:

359/2015. (XII. 2.) Kormányrendelet a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

KIV ágazatok és alágazatok:

Energia ágazat:

 • Energia, villamosenergia-rendszer létesítményei (kivéve az atomerőmű nukleáris biztonságára és sugárvédelmére, fizikai védelmére, valamint biztosítéki felügyeletére vonatkozó szabályozás hatálya alá tartozó rendszerek és rendszerelemek)
 • kőolajipar
 • földgázipar

Agrárgazdaság:

 • mezőgazdaság
 • élelmiszeripar
 • elosztó hálózatok

Víz:

 • ivóvíz-szolgáltatás
 • felszíni és felszín alatti vizek minőségének ellenőrzése
 • szennyvízelvezetés és -tisztítás
 • vízbázisok védelme
 • árvízi védművek, gátak

Közbiztonság - Védelem:

 • rendvédelmi szervek infrastruktúrái
 • honvédelmi rendszerek és létesítmények

Közlekedési ágazat:

 • közúti közlekedés
 • vasúti közlekedés
 • légi közlekedés
 • vízi közlekedés
 • logisztikai központok

Egészségügy:

 • aktív fekvőbeteg-ellátás
 • mentésirányítás
 • egészségügyi tartalékok és vérkészletek
 • magas biztonsági szintű biológiai laboratóriumok
 • egészségbiztosítás informatikai rendszere

Pénzügy:

 • pénzeszközök, pénzügyi eszközök kereskedési, elszámolási, fizetési és teljesítést végző infrastruktúrái és rendszerei
 • bank- és hitelintézeti biztonság
 • készpénzellátás

Ipar:

 • veszélyes anyagok előállítása, tárolása és feldolgozása
 • veszélyes hulladékok kezelése és tárolása (kivéve radioaktív hulladékok kezelése és tárolása)
 • hadiipari termelés
 • ltóanyag- és gyógyszergyártás (kivéve nukleáris létesítmények)

Infokommunikációs technológiák:

 • információs rendszerek és hálózatok
 • eszköz-, automatikai és ellenőrzési rendszerek
 • internet-infrastruktúra és hozzáférés
 • vezetékes és mobil távközlési szolgáltatások
 • rádiós távközlés és navigáció
 • műholdas távközlés és navigáció
 • műsorszórás
 • postai szolgáltatások
 • kormányzati informatikai, elektronikus hálózatok

Jogrend- Kormányzat:

 • kormányzati rendszerek, létesítmények, eszközök
 • Közigazgatási szolgáltatások
 • igazságszolgáltatás