Veszélyes áruk közúti szállítása


Az ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandies Dangereuses par Route) a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás, a kifejezés francia nyelvű kezdő betűiből összerakott rövidítés.

Magyarország 1979-ben csatlakozott az ADR-hez. A szabályozás az 1979. évi 19. törvényerejű rendelettel került be a magyar jogrendbe, belföldi szállításokra történő alkalmazását a 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet írta elő.

Korábban a BM OKF területi szervei, a megyei igazgatóságok elsőfokú hatósági jogkörben végezték a veszélyes áruk közúti szállításának (ADR) ellenőrzését, és a feltárt szabálytalanságokkal kapcsolatosan bírságolási eljárást folytattak le. Az ellenőrzési tevékenység a közúton és a szállításban érintett vállalkozások telephelyein is megvalósult.

Korábban a bírságolási ügyekben másodfokon a BM OKF volt az eljáró hatóság. A másodfokú közigazgatási határozatok ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelmek, valamint a legfelsőbb bíróságnál előterjesztett kérelmek esetén a BM OKF látta el a bírósági képviseletet.

Jogi szabályozás és a hatósági tevékenység előzményei (2001-2007.)

A katasztrófavédelmi szervek 2001. óta vesznek részt a veszélyes áruk közúti szállítása szabályai betartásának (ADR) hatósági ellenőrzésében az egyes veszélyes árukat szállító közúti járművek útvonalának kijelöléséről szóló 122/1989. (XII. 5.) MT rendelet módosítását követően. Ettől kezdve az útvonal-engedélyezési eljárásban a katasztrófavédelmi szervek véleményezőként vettek részt és a kijelölt útvonalon ellenőrzést végeztek.

2002-ben kiadásra került a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet, mely szerint, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek a társhatóságokkal együttműködve kaptak teljes körű jogkört a veszélyes áruk szállítása szabályainak közúti és a telephelyi ellenőrzéseire. Ezen tevékenység végrehajtására elkészült a 17/2002. sz. főigazgatói intézkedés, amely igazodva az ADR szabályozás változásaihoz kétévente módosításra került.

2002-ben megjelent továbbá a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és képesítéséről szóló 2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet, melynek előírása szerint, a veszélyes áru közúti, vasúti vagy belvízi szállítása során bekövetkezett balesetekről készítendő jelentést, a vállalkozás biztonsági tanácsadója köteles megküldeni az OKF illetékes területi szerve részére.

Az előzőekben ismertetett szabályozásnak megfelelően végezték 2007. május 1.-ig az igazgatóságok szakemberei az ADR ellenőrzéseket és tettek javaslatot a társhatóságok részére szankció alkalmazására.

Önálló hatósági ellenőrzési tevékenység végrehajtása (2007-től)

2007. évben a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. (Kkt.) 20.§ (2) és (11) bekezdésének módosításával "katasztrófavédelmi hatóságként" nevesítésre kerültek a katasztrófavédelem hivatásos területi szervei az ADR-es szállítások során elkövetett szabálytalanságok bírságolásával és ellenőrzésével kapcsolatos eljárás lefolytatására. A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet szerint az OKF területi igazgatóságai 2007. május 1. óta végzik önállóan az ellenőrzési és szankcionálási tevékenységet. Az ellenőrzéseket többségében közösen végzik a másik három ellenőrzésre jogosult hatóság (ORFK, VPOP és az NKH) területi szerveivel, melynek során a gyakorlat szerint az igazgatóságok ellenőrei vizsgálják az ADR-es szabályok betartását.

A 2009-ben megváltozott jogszabályok között említhető a Kkt. módosítása, melynek egyik – a hatóságokat rendkívül hátrányosan érintő – rendelkezése szerint 2010. január 1-jét követően a beszedett bírság már nem az eljáró hatóságot (többek között a katasztrófavédelmi hatóságot) illeti, hanem a központi költségvetés központosított bevételét képezi.

2007. május 1.-től lépett életbe a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről szóló 57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet, melynek helyébe 2009. augusztus 1-től a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet lépett.

A KRESZ 2009. évi módosítása a forgalom irányítására, valamint a közúti jelzések és forgalmi szabályok felülbírálására vonatkozó jogosultságokat kiterjesztette a katasztrófavédelemi hatóság közúti ellenőreire.

A vállalkozók terheinek csökkentése érdekében megfogalmazott méltányos bírságolási eljárásra vonatkozó kormányzati szándék eredményeként kiadásra került a 80/2009.(XII. 29) KHEM rendelet. A rendelet szabályozza a veszélyes áruk közúti szállítása során elkövetett szabálytalanságok tekintetében azon mulasztások körét, melyeknél az eljáró hatóság nem mérlegelhet, és szankcióként nem élhet figyelmeztetéssel, kizárólag bírságot szabhat ki. Ezek a már említett 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet szerinti I. és II. kockázati kategóriájába tartozó mulasztások.

2009. nyarától hatályos a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló 2009. évi LVIII. tv., valamint a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 38/2009.(VIII. 7.) KHEM rendelet.