Tűzvizsgálat


A tűzvizsgálati eljárások során alkalmazott jogszabályok

 • 1996. évi XXXI. törvény A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
 • 2004. évi CXL. törvény A többször módosított közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (a továbbiakban: Ket.)
 • 44/2011. (XII. 5) BM rendelet A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról
 • 1990. évi XCIII. törvény Az illetékről
 • 259/2011. (XII. 7.) Kormányrendelet A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról
 • 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (a továbbiakban: OTSZ)
 • 180/2005. (IX. 9.) Kormányrendelet A közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról
 • 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet A katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről

 

Általános információk
 

A tűzvizsgálat a tűz keletkezési idejének, helyének és okának felderítésére irányuló hatósági tevékenység.

 

A tűzvizsgálat célja olyan tűzmegelőzési, tűzoltási beavatkozási tapasztalatok megszerzése, következtetések levonása, amelyek alkalmasak a tűzmegelőzési ismeretek bővítésére és a mentési beavatkozási feltételek javítására.

 

Az I. fokú tűzvizsgálati hatósági eljárás lefolytatására a jelenlegi jogi szabályozás alapján a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség jogosult.

 

Tűzvizsgálati eljárás kizárólag hivatalból induló hatósági eljárás.

 

Ügyfél kérelmére tűzvizsgálati eljárás NEM INDUL.

 

A tűzvizsgáló feladatai
 

A tűzvizsgáló végrehajtja a jogszabályban meghatározott adatgyűjtéseket (helyszíni szemlét folytat le, ügyfél-, tanú meghallgatásokat végez), szakmailag értékeli a rendelkezésre álló iratokat, melyek alapján elkészíti a szakmai értékelést, illetve az eljárás határozatát a tűzvizsgálati jelentést. Javaslatot tesz az üggyel kapcsolatban további intézkedésekre, eljárások megindítására.

 

Tűzvizsgálati eljárás hivatalból történő megindításának okai a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 44/2011 (XII.5.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján:

 • a tűzesettel összefüggésben bűncselekmény gyanúja merül fel,
 • a tűzeset következtében haláleset történt,
 • a tűzeset minősített riasztási fokozata III-as vagy annál magasabb volt,
 • a hatóság vezetője szakmai szempontból indokoltnak tartja.

 

Szakmai szempontok alapján tűzvizsgálati eljárást kell lefolytatni ha:

 • a tűzeset során súlyos-életveszélyes sérülés történt,
 • a tűz középmagas, vagy magas lakóépületben keletkezett, és az esemény során szintek közötti tűzterjedés valósult meg,
 • veszélyes üzemben keletkezett tűz esetében, amennyiben a tűz, veszélyes anyaggal kapcsolatosan, a veszélyes üzem működésével összefüggésben keletkezett,
 • a tűz veszélyes áru szállítása, vagy a szállítás telephelyi előkészítése során következett be, kivéve, ha a tűz a jármű műszaki meghibásodása miatt keletkezett,
 • a tűz által érintett területen a tűzvizsgáló által becsült kárérték meghaladja az 50 millió Ft-ot,
 • olyan egyedi, vagy sorozatosan előforduló tűzeset történt, amely keletkezési oka vélhetően valamely tűzvédelmi előírás elégtelenségére, pontatlanságára vezethető vissza,
 • olyan sorozatos tűzesetek, amelyek keletkezési oka (vélhetően) egy bizonyos készülékre, berendezésre, technológiára, háztartási készülékre, stb. vezethetők vissza,
 • olyan készülékre, berendezésre, technológiára, stb visszavezethető tűzeset, amely elterjedése várható, és a készülékre, berendezésre, technológiára, stb tűzvédelmi, tűzoltási szabályok kialakítása, megállapítása indokolt (pl: napelemek házakon),
 • tűzesetek során építőanyaggal, épületszerkezetekkel, építési módokkal kapcsolatban tapasztalt olyan hiányosság, amely tűzvédelmi intézkedést, tűzoltási szabályok kialakítását teszi indokolttá (pl. készház),
 • tűzeset során a beépített tűzvédelmi berendezés nem az elvárható hatékonysággal működött (pl. a beépített automatikus oltóberendezés a tűzeset során működésbe lépett, de a keletkezett tüzet nem oltotta el, vagy nem korlátozta a tűz terjedését),
 • a közszolgáltatás folyamatosságára, a közszolgáltatást igényvevők biztonságára, egészségére hatással bíró tűzesetek történt (pl. földmunka során a gázvezeték sérülése miatt következett be a tűz).

 

Ügyintézési határidő
 

Az eljárás az első eljárási cselekmény (tűzvizsgálati helyszíni szemle) elvégzésekor kezdődik, melyről az ismert ügyfeleket a Ket. 29.§ (3) bekezdés a) pontja alapján nyolc napon belül értesíteni kell.

Az ügyintézési határidő - 1996. XXI. tv. alapján - 45 nap, amelyet egy alkalommal, legfeljebb 45 nappal az eljáró hatóság vezetője meghosszabbíthat. (max. 2x45 nap)

Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le.

Ha az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik, vagy ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül megalapozottan nem dönthető el, a hatóság az eljárást felfüggeszti.

 

Az ügyintézési határidőbe nem számít be:

 • a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
 • a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a Ket. 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,
 • a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
 • az eljárás felfüggesztésének időtartama,
 • a Ket. 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,
 • a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
 • a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
 • a szakértői vélemény elkészítésének időtartama.

 

Döntéshozatal
 

Tűzvizsgálati eljárás lezárásaként a hatóság tűzvizsgálati jelentést ad ki.

A tűzvizsgálati jelentés rövid, közérthető formában tartalmazza a tűz keletkezéséhez vezető folyamatra, tűz terjedésére vonatkozó megállapításokat.

A tűzvizsgálati jelentést minden az ügy során a hatóság előtt ismertté vált ügyfél számára megküldésre kerül.

 

Tűzeseti hatósági bizonyítvány kiadásának szabályai
 

Tűzeseti hatósági bizonyítványt az ügyfél kérelmére a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség ad ki.

 

A hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja ha:

 • kiadása jogszabályba ütközik,
 • az ügyfél valótlan vagy olyan adat, tény, állapot igazolását kéri, amelyre vonatkozóan a hatóság adattal nem rendelkezik,
 • a tűzeset megtörténtének ténye a helyszín megtekintése alapján nem állapítható meg.

A hatósági bizonyítvány tartalmát a tűzesettel összefüggésben végzett kötelező adatgyűjtés alapozza meg.

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése értelmében a hatósági bizonyítvány kiállításáért 3000,- Ft illetéket kell fizetni.

 

A tűzeseti hatósági bizonyítvány iránti kérelem – letölthető innen – kötelező tartalmi elemei:

 • családi és utónév, születési név,
 • születési hely és idő,
 • anyja neve, lakó illetve tartózkodási helye,
 • ügyfél elérhetősége,
 • a hatósági bizonyítvány felhasználásának a célja
 • 3000 Ft illeték megfizetése

 

A tűzeseti hatósági bizonyítvány tartalmi elemei:

 • az eljáró hatóság megnevezése, az ügy száma és ügyintéző neve,
 • a tűzeset helye és ideje,
 • a tűzoltói beavatkozás megtörténtének ténye,
 • a tűzvizsgálati eljárás megindulásának ténye, valamint
 • a tűzesetről rendelkezésre álló adatok közül azok, amelyek a tűzeseti hatósági bizonyítvány felhasználása szempontjából szükségesek.
 • a döntéshozatal helye és ideje,
 • a hatáskör gyakorlójának neve, hivatali beosztása, valamint a döntés kiadmányozójának a neve, hivatali beosztása, ha az nem azonos a hatáskör gyakorlójával.

 

Ügyintézési határidő a kérelmek elbírálásánál
 

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik.

A hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított 10 napon belül kell kiadni.