Mozgósítás
Mozgósítás
 
A polgári védelmi szervezetek alkalmazására, a polgári védelmi szolgálat elrendelésére akkor kerülhet sor, ha más szervek (tűzoltóság, mentőszolgálat, vízkár-elhárítási szerv, az érintett üzem baleset-elhárítási szerve) erői, eszközei nem elegendőek a kialakult helyzet felszámolásához, illetve, ha a lakosság, vagy a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme ezt egyébként indokolttá teszi.
A területi, a települési és a munkahelyi polgári védelmi szervezetek, valamint a központi rendeltetésű mentőszervezetek mozgósításának szabályait a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató 18/2011. számú intézkedése tartalmazza.
   
 
1.         Alapállapot
 
Polgári védelmi szervezetek normál működése.
Célja: azon feltételek biztosítása, melyek lehetővé teszik a magasabb készenléti fokozat feladatainak normaidőn belüli végrehajtását.
Feladatok:
 • Polgári védelmi szervezetek megalakítása, felkészítése, továbbképzése.
 • Megalakítási hely kijelölése.
 • Anyagi-technikai eszközök lebiztosítása.
 • Beosztó határozatok elkészítése.
  
2.         Katasztrófavédelmi készenlét
 
A polgári védelmi szervezetek olyan állapota, amikor az előrejelzések szerint katasztrófahelyzet kialakulása várható és az erők igénybevételére lehet számítani, vagy a már bekövetkezett katasztrófa hatásai elleni védekezés során sor kerülhet erők igénybevételére.
Célja: további rendszabályok bevezetése, a magasabb készenléti fokozat gyors elérése.
Feladatok:
 • Ügyeleti szolgálatok bevezetése.
 • Vezetési feltételek megteremtése.
 • Logisztikai biztosítás megteremtése.
  
3.         Katasztrófaveszély készenlét
 
A reagálási idő további rövidítése céljából kerül bevezetésre a veszélyhelyzet felszámolása, valamint a lakosság és anyagi javak védelme érdekében.
Célja: a polgári védelmi szervezetek megalakítását, valamint a vezetés folyamatosságát biztosító rendszabályok bevezetése.
Feladatok:
 • Készenlétbe helyezettek berendelése.
 • Málházás, anyagok és eszközök átvétele.
 • Állomány tájékoztatása.
  
4.         Teljes bevetési készenlét
 
A legmagasabb készenléti fokozat, olyan állapot, amikor a polgári védelmi szervezetek a kijelölt megalakítási, gyülekezési helyeiken készen állnak az alkalmazásra.
Célja: mindazon feltételek megteremtése, amelyek biztosítják az azonnali alkalmazás feltételeit.
Feladatok:
 • Gyülekezési körletek elfoglalása, berendezése.
 • Működőképesség fenntartása.
 • Vezetés-irányítási helyek teljes személyi és anyagi feltöltése.
 • Alkalmazási készenlét elérése.
 
 
A mozgósítás elrendelése
 
A polgári védelmi szervezetek mozgósítását a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök alapján elrendelheti:
 • a Kormány, a belügyminiszter útján, az Országgyűlés és a köztársasági elnök egyidejű tájékoztatása mellett;
 • a belügyminiszter, a BM OKF főigazgató kezdeményezése alapján, a kormány egyidejű tájékoztatása mellett;
 • a főpolgármester, megyei közgyűlés elnökea belügyminiszter egyetértésével, a BM OKF főigazgató egyidejű tájékoztatása mellett;
 • a polgármester a főpolgármester / a megyei közgyűlés elnökének egyetértésével, a BM OKF főigazgató egyidejű tájékoztatása mellett;
 • a munkahelyi polgári védelmi szervezet létrehozó vezetőa területileg illetékes katasztrófavédelmi szerv egyidejű tájékoztatása mellett.
 
 
A mozgósítást elrendelő dokumentum
 
A mozgósítási utasítást tartalmazó iratot a következő minta alapján kell elkészíteni:
 
  a)
 
  CÍMZETT
  Példa település polgári védelmi szervezete
  b)
 
  MOZGÓSÍTÁS
  Katasztrófavédelmi készenlét
  c)
 
  FELADAT *
  111, 122-126, 701-708.
  d)
 
  IDŐ
  2011.06.10. 10 órától
  e)
 
  ELRENDELŐ
  Példa település polgármestere
  f)
  ADTA
 
  XY (név), Példa település polgármesteri hivatala, 2011.06.10. 8:20
  g)
  VETTE
 
  YZ (név), Példa település pv. parancsnoksága, 2011.06.10. 8:30
 
  A címzett aláírása:
 
 
  Az elrendelésre jogosult aláírása:
 
 
 
 * a feladatokat tartalmazó dokumentum letölthető ide kattintva.
 
 
Magasabb mozgósítási készenlétbe helyezés
 
A magasabb mozgósítási készenlétbe helyezés elrendelésének jogosságáról minden esetben meg kell győződni. Az elrendelés történhet:
 • a BM OKF és alárendeltjei ügyeleti rendszerén keresztül;
 • a polgári védelmi igazgatás riasztási rendszerén;
 • személyesen (vagy a jogosultak által aláírt megbízólevéllel ellátott személyek útján) szóban, illetve írásban;
 • a médiaszolgáltatókon keresztül.
 
A mozgósítás időnormái:
 
Polgári védelmi szervezetek
készenlét (óra)
A készenlét (működési készség) elérésének helye
katasztrófa-védelmi
katasztrófa-veszély
teljes
bevetési
G
Y
O
R
S
12 órás készenlétű
8
10
12
Megalakítási, illetve kijelölt gyülekezési helyeken.
R
Ö
V
I
D
24 órás készenlétű
16
20
24
Megalakítási, illetve kijelölt gyülekezési helyeken.
 
Gyors készenlétű (12 órán belüli) szervezetek: irányítást végző szervek és szervezetek, valamint a katasztrófák elhárításában való részvétel érdekében megalakított polgári védelmi szervezetek:
 • adott katasztrófavédelmi feladatokra kijelölt pv. szervezetek egyes szakalegységei;
 • riasztó részlegek beosztott állománya
 • katasztrófahelyzetben érintett közfeladatot, közszolgáltatást ellátó munkahelyi pv. szakalegységek állománya
Rövid készenlétű (24 órán belüli) szervezetek: azok a teljes állománnyal megalakított részlegek, rajok, csoportok, melyek a gyors készenlétű szervezeteken kívül a katasztrófavédelmi feladatok végzésébe rövid előkészítés után bevonhatók.

 
 
Mozgósítási terv
 
A magasabb mozgósítási készenlétbe helyezés feladatainak tervezése a Mozgósítási Tervben történik, mely a veszély-elhárítási tervrendszer része, a településeken a Helyi Védelmi Bizottság készíti az illetékes katasztrófavédelmi szerv vezetésével készíti:

A mozgósítási tervben rögzíteni és szerepeltetni kell:
 • az elrendelésre jogosultak nevét;
 • az elrendelés jogosultságát;
 • a kiértesítési rendjét;
 • a 24 órás szolgálat feladatait;
 • az elrendelés, lejuttatás módját;
 • a magasabb készenlétbe helyezés feladatait fokozatonként.
A terv alkalmazhatóságának biztosítása érdekében a döntések meghozatalához szükséges legfontosabb adatokkal, tényekkel, nyilvántartásokkal, értékelésekkel ki kell egészíteni a veszély-elhárítási terv adattárát.
A tervet a polgári védelmi szervezetet létrehozó vezető hagyja jóvá az illetékes katasztrófavédelmi szerv vezetőjének egyetértésével. A terv karbantartását félévente el kell végezni, továbbá, ha a szervezetekben, állományban, igénybe vehető technikai eszközökben, nyilvántartott anyagok típusában vagy mennyiségében, megalakítási és működési körletekben, helyekben változás következik be, azt azonnal rögzíteni kell.
 
A készenlét időben történő elérése érdekében rendszeres gyakorlásokat kell tartani.
A gyakorlást elrendelheti valamennyi pv. szervezet részére a belügyminiszter a BM OKF főigazgató kezdeményezésére, illetve illetékességi területén a polgármester. A polgári védelmi szervezetek személyi állományának felkészítésével el kell érni, hogy képesek legyenek a mozgósítási készenléti fokozatok feladatainak normaidőn belüli végrehajtására.