Általános közzétételi lista


Tájékoztatás közérdekű adatok elérhetőségéről

Általános információk

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a közigazgatási szervek honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottakon alapul.

Az oldalon a kereső felületet használva egy kulcsszó megadásával, valamint egyes szűkítő kategóriák bejelölésével keresheti meg az Ön számára szükséges adatot, adatcsoportot. A böngésző alkalmazásával pedig a dokumentumtár terjedelmes adatbázisában kutathat.


Közadattár

Szervezeti, személyzeti adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők
Ügyfélfogadás

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Közzétéve:  2014. szeptember 03.
Megtekint:  
Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek és vezetőik megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Közzétéve:  2018. október 19.
Letöltés:    BAZ MKI ágrajz
Közzétéve:  2014. szeptember 03.
Letöltés:    szervezeti egységek rövid leírása
Közzétéve:  2014. szeptember 03.
Letöltés:    szervezeti ábra KVK
A katasztrófavédelem vezetői

A BAZ MKI vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Közzétéve:  2014. szeptember 03.
Megtekint:  
Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Közzétéve:  2014. szeptember 03.
Megtekint:  
Testületi szerv adatai

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Felügyelt költségvetési szervek
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek

megnevezése, és elérhetőségi adatai

Közzétéve:  2014. szeptember 05.
Megtekint:  
Gazdálkodó szervezetek
A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Közzétéve:  2014. szeptember 03.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Közalapítványok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Lapok
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Közzétéve:  2014. szeptember 03.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv elérhetőségi adatai, ügyfélszolgálatának, közönségkapcsolatának elérhetőségi adatai

Közzétéve:  2014. szeptember 05.
Letöltés:    BM OKF elérhetőség
Költségvetési szervek

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A tevékenységéről szóló tájékoztató

A tevékenységről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Közzétéve:  2014. szeptember 03.
Megtekint:  
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Közzétéve:  2015. november 16.
Letöltés:    hatósági ügyek leíró adatai
Közzétéve:  2014. október 28.
Megtekint:  
Közzétéve:  2014. szeptember 05.
Megtekint:  
Közzétéve:  2014. szeptember 05.
Megtekint:  
Közszolgáltatások

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyilvántartásai

A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Közzétéve:  2015. november 16.
Letöltés:    nyilvántartások

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. november 16.nyilvántartások
Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Közzétéve:  2014. szeptember 03.

Jelenleg nincs releváns adat.

Döntéshozatal, ülések

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzétéve:  2014. szeptember 03.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Közzétéve:  2019. augusztus 14.
Letöltés:    BAZ MKI Adatvédelmi Szabályzat
Közzétéve:  2019. július 16.
Letöltés:    BM OKF Adatvédelmi Szabályzat
Közzétéve:  2016. november 30.
Letöltés:    Alapító Okirat
Közzétéve:  2016. január 20.
Megtekint:  
Közzétéve:  2015. november 16.
Letöltés:    SZMSZ
Közzétéve:  2015. november 09.
Megtekint:  

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. október 26.SZMSZ
2015. október 26.jogszabályok
2017. szeptember 01.BM OKF Adatvédelmi Szabályzat 2013.
2017. szeptember 01.Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat
2018. január 31.BAZ MKI Adatvédelmi Szabályzat
2019. május 29.BAZ MKI Adatvédelmi Szabályzat
2019. július 16.BM OKF Adatvédelmi Szabályzat
2019. augusztus 14.BAZ MKI Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat
Közadatok listája

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

A közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

A közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Közzétéve:  2019. január 25.
Letöltés:    Jogorvoslati tájékoztató

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2019. január 25.Jogorvoslati tájékoztató
A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, kizárólagos jogot biztosító megállapodások

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, kizárólagos jogot biztosító megállapodások (kulturális közadatok)

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (költségek fedezése)

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Képviselő testületi előterjesztések

A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától.
Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Közzétéve:  2014. szeptember 03.

Jelenleg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által nincs kiírt pályázat.

Hirdetmények

a szerv által kiadott hirdetmények, közlemények

Közzétéve:  2014. szeptember 03.
Megtekint:  
Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közzétéve:  2019. január 25.
Letöltés:    tájékoztató

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. október 26.tájékoztatás
2017. szeptember 15.Tájékoztatás
2019. január 25.Igénylés
Kötelező statisztikai adatszolgáltatás

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Közzétéve:  2019. október 01.
Letöltés:    2019. III. negyedév

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. október 26.2015.04.01.
2016. november 30.közérdekű adatok igénylése
2015. október 26.közérdekű adatok
2015. október 26.közérdekű adatok
2015. október 26.statisztika
2016. január 06.statisztika
2016. július 21.közérdekű adat megismerése
2017. február 07.Közérdekű adatmegismerési igény 2016
2017. június 29.2016. év
2017. szeptember 01.2017. I. félév
2017. október 04.2017. évi II. negyedév
2018. február 01.2017. III. negyedév
2018. április 10.2017. IV. negyedév
2018. július 17.2018.I. negyedév
2018. október 24.2018. II. negyedév
2019. január 25.2018. III negyedév
2019. április 02.2018. IV. negyedév
2019. július 16.2019. I. negyedév
2019. október 01.2019. II. negyedév
A közérdekű adatok felhasználása

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál nincsenek közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

Közzétéve:  2014. szeptember 03.

A Borsod-Abaúj-Zemplén MKI-nál nincsenek közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések

A BAZ MKI-nál nincs ilyen szerződés.

Közzétéve:  2014. szeptember 03.

A Borsod-Abaúj-Zemplén MKI-nál nincs ilyen szerződés.

Gazdálkodási adatok

A működés törvényessége, ellenőrzések
Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos -nyilvános megállapításokat tartalmazó -  vizsgálatok ellenőrzések felsorolása


Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. október 26.vizsgálatok
Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai

Közzétéve:  2014. szeptember 03.

az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai

2015. augusztus 31-én közreadásra került az Állami Számvevőszék jelentése, amely az alábbi  címre kattintva  az Állami Számvevőszék hivatalos honlapján https://asz.hu/storage/files/files/%C3%96sszes%20jelent%C3%A9s/2015/15167j000.pdf alatt érhető el.

2017. szeptember 28-án közreadásra került az Állami Számvevőszék jelentése, amely az alábbi  címre kattintva  az Állami Számvevőszék hivatalos honlapján https://asz.hu/storage/files/files/jelentes/2017/17062.pdf alatt érhető el.

Frissítve: 2018.02.01.

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Közzétéve:  2014. szeptember 03.

Jelenleg nincs releváns adat.

Működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk.

Közzétéve:  2014. szeptember 05.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Közzétéve:  2014. szeptember 03.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Költségvetések, beszámolók
Éves (elemi) költségvetés

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése

Közzétéve:  2019. április 02.
Letöltés:    2019. évi II. elemi költségvetés

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. október 26.2014. elemi költségvetés
2015. október 26.2013. évi elemi költségvetés
2016. április 06.2015. évi elemi költségvetés
2017. március 08.2016. évi elemi költségvetés
2018. május 14.2017. évi elemi költségvetés
2019. április 02.2018. évi elemi költségvetés
2019. április 02.2019. évi I. elemi költségvetés
Számviteli beszámolók

a közfeladatot ellátó szerv törvény szerint beszámolója

Közzétéve:  2019. május 29.
Letöltés:    2018. évi költségvetési beszámoló

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. október 26.III. negyedéves beszámoló
2015. október 26.2013. évi beszámoló
2016. július 04.beszámoló
2017. szeptember 01.2015. évi költségvetési beszámoló
2018. július 17.2016. évi költségvetési beszámoló
2019. május 29.2017. évi költségvetési beszámoló
A költségvetés végrehajtása

külön jogszabályban meghatározott beszámolók

Közzétéve:  2019. április 02.
Letöltés:    2018. évi IV. negyedéves mérlegjelentés

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. október 26.2013. évi költségvetés
2015. október 26.2014. évi költségvetés
2015. október 26.2013. évi beszámoló
2015. október 26.III. negyedéves mérlegjelentés
2016. augusztus 03.Mérlegjelentés 2015. III.
2016. augusztus 03.Mérlegjelentés 2015. II.
2016. augusztus 03.Mérlegjelentés 2015 I.
2017. február 07.IV. éves mérlegjelentés
2017. február 07.2016. évi I. negyedéves költségvetés
2017. szeptember 01.2016. évi II. negyedéves költségvetés
2017. szeptember 01.2016. évi III. negyedévi költségvetés
2017. szeptember 15.2016. IV. negyedéves mérlegjelentés
2017. november 21.2017. I. negyedéves mérlegjelentés
2018. február 01.2017. II. negyedéves mérlegjelentés
2018. május 14.2017. év III. negyedéves mérlegjelentés
2019. április 02.2017. évi IV. negyedéves mérlegjelentés
2019. április 02.2018. évi I. negyedéves mérlegjelentés
2019. április 02.2018. évi II. negyedéves mérlegjelentés
2019. április 02.2018. évi III. negyedéves mérlegjelentés
Működés
Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Közzétéve:  2019. május 29.
Letöltés:    Foglalkoztatotti adatok 2019. I. negyedév

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. november 05.Foglalkoztatotti adatok
2015. november 05.foglalkoztatottak 2014
2015. november 05.foglalkoztatottak 2013.
2016. május 12.foglalkoztatottak 2015.
2016. augusztus 03.Foglalkoztatotti adataok
2016. augusztus 03.Foglalkoztatottak 2016.I.
2017. február 13.Foglalkoztatottak 2016. II.
2017. február 13.Foglalkoztatotti adatok
2017. május 30.Foglalkoztatotti adatok
2017. július 13.Foglalkoztatotti adatok IV. negyedév
2017. július 26.Foglalkoztatotti adatok 2017. I. negyedév
2017. szeptember 21.Foglalkoztatotti adatok 2017. II negyedév
2018. március 29.Foglalkoztatottai adatok 2017. III. negyedév
2018. július 17.Foglalkoztatotti adatok 2017. IV. negyedév
2018. október 24.Foglalkoztatotti adatok 2018. I. negyedév
2018. december 27.Foglalkoztatotti adatok 2018. II. negyedév
2019. május 09.Foglalkoztatotti adatok 2018. III. negyedév
2019. május 29.Foglalkoztatotti adatok 2018. IV. negyedév
Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Közzétéve:  2014. szeptember 03.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Közzétéve:  2019. július 16.
Letöltés:    2019. II. negyedév

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. augusztus 03.szerződések
2016. augusztus 03.szerződések
2016. augusztus 03.szerződések
2016. augusztus 03.2015- szerződések
2017. február 07.2016- szerződések
2017. február 13.szerződések 2016. év
2017. szeptember 01.Szerződések
2017. szeptember 15.szerződések 2017. év
2018. február 01.Szerződések
2018. április 10.Szerződések
2018. október 24.szerződések
2019. január 15.szerződések
2019. április 02.szerződések
2019. július 16.2019. év I. negyedév
2019. július 16.2019. év I. negyedév
Koncessziók

A BAZ MKI nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést.

Közzétéve:  2014. szeptember 03.

Az igazagtóság tekintetében nem releváns.

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Közzétéve:  2014. szeptember 03.

Az igazagtóság tekintetében nem releváns.

Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Közzétéve:  2014. szeptember 03.

Nincs megjeleníthető adat.

Közbeszerzési információk

éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közzétéve:  2019. június 28.
Letöltés:    2019. évi módosított közbeszerzési terv
Közzétéve:  2019. április 02.
Letöltés:    2019. évi közbeszerzési terv

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. augusztus 03.2015. évi közbeszerzési terv
2016. november 30.közbeszerzések 2016.
2018. április 10.közbeszerzési terv 2017
2019. április 02.közbeszerzési terv 2018